Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Coronavirus | Update 10/10

Door Beheerder op 10 oktober 2020

Geliefde gemeente,

In de achterliggende week heeft op woensdag 7 oktober het moderamen, samen met enkele broeders, en op zaterdag 10 oktober de kerkenraad zich beraden op de voortgang van de kerkdiensten. Aanleiding hiervan is de ophef in de media rondom de kerkdiensten op zondag 2 oktober en de berichtgeving van maandag 3 en vrijdag 9 oktober dat kerken vrijwillig gaan afschalen naar een maximum aantal bezoekers van 30 personen.

Als kerkenraad zijn wij ons bewust van onze dubbele verantwoordelijkheid. Enerzijds is dat de voortgang van de erediensten in onze gemeente. Anderzijds het verstandig en verantwoord omgaan met de richtlijnen vanuit onze overheid.

Tot nu toe heeft de overheid aangedrongen op maatwerk van de plaatselijke gemeente. Zo konden ook in onze gemeente de kerkdiensten doorgaan. Op een aantal punten zal dit maatwerk voor onze gemeente aangepast worden.

Deze aanpassingen gelden vanaf zondag 11 oktober bij de gang van zaken in en rondom de erediensten.

Voor de erediensten op zondag 11 oktober geldt de volgende indeling:

 • Morgendienst: groep 1 Straatnaam A t/m G
 • Avonddienst groep 2 Straatnaam H t/m N

Voor de erediensten op zondag 18 oktober geldt de volgende indeling:

 • Morgendienst groep 3 Straatnaam P t/m R (incl. Rivierdijk 1 – 110)
 • Avonddienst groep 4 Straatnaam S t/m Z (incl. Rivierdijk 111 – 515)

Voor en na de dienst:
De hoofdingang blijft gesloten. In plaats daarvan wordt het portaal aan de kerkpleinzijde geopend. Bij binnenkomst vindt een actieve triage/gezondheidscheck plaats. De vraag wordt gesteld of u:

 • In de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende klachten hebt gehad (hoesten, verkoudheid, verhoging/koorts, benauwdheid, reuk/smaakverlies).
 • Op dit moment een huisgenoot heeft met koorts/benauwdheidsklachten.
 • In de afgelopen 7 dagen positief getest bent op corona.
 • In de afgelopen 10 dagen contact had met een huisgenoot bij wie het coronavirus werd vastgesteld.
 • In quarantaine bent vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus werd vastgesteld

Als één van deze vragen met ja wordt beantwoord wordt u gevraagd de kerkdienst niet fysiek bij te wonen.

Na binnenkomst levert u uw naam/adresgegevens in en ontsmet u vervolgens uw handen en kunt u de kerk verder betreden. Daarbij krijgt u een plaats toegewezen. Dat kan een andere plaats zijn dan u waar u gebruikelijk zit. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Na afloop van de dienst wordt u per eenheid naar de uitgang begeleid waardoor er geen rijen ontstaan bij het verlaten van de kerk.

Gemeentezang:
Door de kerkenraad is kennisgenomen van de ontwikkeling van het virus. Volgens de indeling in de risiconiveaus geldt voor de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid risiconiveau 2 (zorgelijk).
Wanneer we kijken naar de verspreiding van het virus geldt dat dit slechts voor een zeer klein deel te herleiden is tot de kerkdiensten. De kerkenraad heeft echter onder meer op basis van deze indeling in risicogroepen besloten de gemeentezang als volgt aan te passen.

 • Er wordt alleen gezongen door gemeenteleden in de voorste banken (middenschip en ouderlingen/diakenenbank). Bij binnenkomst kunt u aangeven graag te willen zingen.
  U krijgt dan een plaats toegewezen in één van deze drie banken. De kerkenraad zal plaatsnemen op een andere plaats.
 • Het aantal te zingen verzen per zangmoment wordt beperkt.
 • Als antwoord op de verkondiging kunnen de overige aanwezigen de psalm na de preek op een ingetogen manier meezingen. Alle galerijen worden weer gereserveerd voor de gemeenteleden die niet mee willen zingen.

Aanmelden:
In de achterliggende periode heeft u de diensten kunnen bezoeken op het moment dat u daarvoor aan de beurt was volgens de groepsindeling. Het streven is om vanaf zondag 25 oktober te gaan werken met een uitnodigingssysteem. In de achterliggende periode zijn deze systemen op grote schaal gebruikt in andere gemeenten en naar aanleiding van ervaringen steeds verder verfijnd.
Om onder de huidige omstandigheden kerk te kunnen zijn en zo een gemeenschap rondom het Woord te kunnen vormen biedt een uitnodigingssysteem veel mogelijkheden die optimaal benut kunnen worden. U wordt in een apart bericht geïnformeerd over het systeem dat gebruikt zal worden en voor gemeenteleden zonder internetaansluiting over de mogelijkheid om u aan te melden buiten het systeem om.

Jeugdwerk:
De kerkenraad acht het van groot belang dat het jeugdwerk zoveel mogelijk voortgang heeft. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als binnen het onderwijs. Op de website is een protocol opgenomen voor het jeugdwerk. We zien er naar uit dat het jeugdwerk een plek van ontmoeting en verbinding is voor onze jongeren.

Kring – en verenigingswerk:
De overheid geeft richtlijnen voor het samenkomen als groepen. De kerkenraad stimuleert dat kringen en verenigingen binnen de mogelijkheden bij elkaar blijven komen in het Kerkcentrum.
Denk daarbij aan de maximale grootte van de groepen (binnen max. 30) en het waarborgen van de anderhalve meter afstand.

Tot slot:
Het vertrouwen dat God over ons waakt en ons leven leidt sluit het nemen van onze verantwoordelijkheid in de huidige omstandigheden niet uit. We hebben hierin gebeden om en gezocht naar wijsheid om het goede voor elkaar zoeken.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze mededeling neemt u dan contact op met scriba, broeder J. van den Bout.

We wensen u in de kerk en thuis Gods zegen toe.Terug naar nieuwsoverzicht