Onze Gemeente

De Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld is een gemeente met een lange historie. De gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en valt binnen de gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond.

De twee zondagse erediensten hebben een klassieke liturgie waarin de Bijbel (Herziene Statenvertaling) en de Psalmen (Berijming 1773) centraal staan.

Wat geloven wij

Wat wij geloven is samengevat in de Apolstolische geloofsbelijdenis en delen wij met de wereldwijde kerken van alle tijden.

 

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van het vlees;
12. en een eeuwig leven.

— Apostolische geloofsbelijdenis —

 

Wat kenmerkt onze gemeente

  • Wij belijden dat geloof in de Heere Jezus, de door God gezonden Redder en Verlosser, onze enige weg is naar volkomen vergeving van zonden.
  • Wij zien de Bijbel als het eigen woord van God, die de enige en onfeilbare bron voor ons gemeente-zijn is.
  • De drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius, beschrijven de wijze waarop wij ons geloof belijden. Ze staan centraal in de erediensten en worden gebruikt voor de verdieping van ons geloof.
  • Wij onderschrijven de drie belijdenisgeschriften van de Reformatie, de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Vragen

Heeft u vragen over onze gemeente? Neemt u dan contact met ons op via dit formulier of via één van op deze site genoemde contactpersonen.