Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Hervormde Gemeente te Boven Hardinxveld. Deze raad draagt gezamenlijk en individueel de opbouw van onze kerkelijke gemeente.
En daarmee heeft zij de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven van de gemeente en haar leden.

Taken & verantwoordelijkheden

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het geestelijk leven van de gemeente. Haar taak is onder meer:

 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
 • prediking, catechese en jeugdwerk
 • de opbouw van de gemeente
 • de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld
 • de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse
 • het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente
 • het vaststellen van begroting en jaarrekening
 • het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

Wie vormt de kerkenraad

Alle ouderlingen en alle diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Het moderamen helpt met de voorbereidingen van het overleg van de kerkenraad.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt binnen de kerk het Moderamen genoemd.
Dit moderamen is overeenkomstig de kerkorde samengesteld uit:

Predikant vacant
Scriba Ouderling A. (André) de Groot
Voorzitter Diaconie Diaken J. (Johan) Groeneveld
Voorzitter College van Kerkrentmeesters Ouderling / Kerkrentmeester G. (Robert) de Haas
Assessor (algemeen adjunct) Diaken J.A.E  (Jan) Kooij

Indien de predikant geen voorzitter is van de kerkenraad wordt het moderamen uitgebreid met de voorzitter van de kerkenraad.
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Een moderamen treedt dus op als een soort dagelijks bestuur.

Contact

U kunt contact opnemen met de kerkenraad via dit formulier, door een email te sturen naar het algemene mailadres van de kerkenraad, of via het volgende correspondentieadres:

 • Kerkenraad Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld
  Paulus Potterstraat 20
  3372 XL HARDINXVELD-GIESSENDAM